Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Algemeen

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met AM Communicatie & Design gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien AM Communicatie & Design deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

1.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door AM Communicatie & Design uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2.
Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld binden aanbiedingen of prijsopgaven AM Communicatie & Design niet en gelden deze slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Iedere aanvaarde opdracht wordt door AM Communicatie & Design deugdelijk en schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.

2.2 Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt en aanvaard, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan AM Communicatie & Design te worden meegedeeld en vervolgens door AM Communicatie & Design schriftelijk te worden aanvaard. Worden de wijzigingen mondeling c.q. telefonisch of per fax doorgegeven, dan is het risico daarvan voor de opdrachtgever.

2.3 Indien zulks naar het oordeel van AM Communicatie & Design redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, danwel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is AM Communicatie & Design gerechtigd om namens -en voor rekening van- opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven. Indien door bedoelde derden algemene voorwaarden ten opzichte van AM Communicatie & Design worden gehanteerd zullen die voorwaarden onverkort ten opzichte van opdrachtgever gelden

2.4 In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht dient zulks schriftelijk door opdracht-gever te geschieden, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever alsdan AM Communicatie & Design onmiddellijk te betalen voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden en haar schadeloos te stellen met betrekking tot alle gevolgen, voortvloeiende uit zo een annulering.

Artikel 3.
Levertijden

Levertijden zijn streeftijden tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk als fatale termijn zijn aangeduid.

Artikel 4.
Levering

4.1 Opdrachtgever is gehouden de medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de voortgang van de opdracht te doen plaatsvinden.

4.2 De eigendom van geleverde goederen gaat pas over op opdrachtgever zodra deze heeft betaald. Tot aan het tijdstip van betaling is opdrachtgever gehouden de goederen gescheiden van andere goederen en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van AM Communicatie & Design te bewaren.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen kan AM Communicatie & Design door opdrachtgever slechts gehouden worden aan het leveren van een inspanningsverplichting.

Artikel 5.
Prijzen/ betaling

5.1 Alle door AM Communicatie & Design opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

5.2 AM Communicatie & Design behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde opdrachtgever een voorschotnota te zenden waarop een beding is gesteld dat de overeengekomen werkzaamheden niet zullen worden verricht c.q. zullen worden vervolgd alvorens voldoening heeft plaatsgevonden.

5.3 Alle facturen van AM Communicatie & Design dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdracht-gever te zijn voldaan.

5.4 Vanaf de 16e dag na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente over het openstaande bedrag verschuldigd aan AM Communicatie & Design van 1% per maand.

5.5 AM Communicatie & Design is gerechtigd om van opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,= exclusief verschotten en omzetbelasting.

Artikel 6.
Aansprakelijkheid/ vrijwaring

6.1 AM Communicatie & Design is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het door opdrachtgever aanwenden van de door AM Communicatie & Design geleverde diensten, adviezen, ontwerpen en/of goederen. Daar waar AM Communicatie & Design aan opdrachtgever levert op het vlak van communicatie-uitingen is AM Communicatie & Design in het bijzonder niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele misleiding, een ingrijpen van de Reclame Codecommissie, het maken van inbreuk op de intellectuele eigendommen van derden, het (niet-)deponeren en (niet-)onderhouden van merken en modellen, het schenden van auteursrechten etc. etc..

6.2 AM Communicatie & Design is nimmer aansprakelijk voor de toepasbaarheid, juistheid en/of uitwerking van de door haar verstrekte marketing adviezen, reclame adviezen en opleidingen.

6.3 Indien AM Communicatie & Design in opdracht van opdrachtgever drukwerk moet laten vervaardigen of levert is AM Communicatie & Design niet aansprakelijk voor zet- en/of drukfouten indien opdrachtgever de drukproeven schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.4 Opdrachtgever vrijwaart AM Communicatie & Design tegen alle aanspraken van derden welke hun oorsprong zouden kunnen vinden in opdrachten van opdrachtgever aan AM Communicatie & Design.

6.5 Indien AM Communicatie & Design, niettegenstaande de overeengekomen uitsluitingen c.q. vrijwaringen, voor door opdrachtgever geleden schade aansprakelijk kan worden gehouden zal die schade te allen tijde beperkt zijn tot ten hoogste 80% van het factuurbedrag van AM Communicatie & Design exclusief de omzetbelasting en verschotten hetwelk gepaard is gegaan met de desbetreffende opdracht aan AM Communicatie & Design.

6.6 AM Communicatie & Design is niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade, ten gevolge van het door opdrachtgever aan haar feitelijk ter beschikkingstellen van roerende zaken zoals voorbeelden, foto’s, teksten en/of adressenbestanden etc. etc.. In voorkomende gevallen dient opdracht-gever die zaken te verzekeren.

Artikel 7.
Intellectuele eigendom

7.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op zaken als door AM Communicatie & Design aan opdrachtgever geleverd of ter beschikking gesteld berusten uitsluitend bij AM Communicatie & Design of haar licentiegevers en opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen.

7.2 AM Communicatie & Design verleent opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van vorenbedoelde rechten. Opdrachtgever mag deze rechten uitsluitend aanwenden ten behoeve van haar eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door AM Communicatie & Design aan haar zijn verleend.

7.3 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van AM Communicatie & Design niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de rechten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen.

Artikel 8.
Reclames

8.1 AM Communicatie & Design accepteert uitsluitend schriftelijke reclames.

8.2 Ten aanzien van zichtbare gebreken geldt een reclametermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf de datum van levering.

8.3 Ten aanzien van onzichtbare gebreken geldt een reclametermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf het moment waarop die gebreken redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

8.4 Reclames schorten de verplichtingen van opdrachtgever tot betaling niet op.

8.5 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van AM Communicatie & Design te allen tijde beslissend.

Artikel 9.
Overmacht

9.1 In geval van tijdelijke overmacht is AM Communicatie & Design gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand.

9.2 In geval van blijvende overmacht is AM Communicatie & Design gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3 Noch in geval van tijdelijke noch in geval van blijvende overmacht heeft opdrachtgever enig recht op schadevergoeding.

9.4 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop AM Communicatie & Design geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van AM Communicatie & Design kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, oproer, werknemersacties, plotseling excessieve ziekte van personeel, overheidsvoorschriften, brand, (natuur)rampen, inbraak, ernstige technische storingen (met name in computerapparatuur) en overmacht aan de zijde van toeleveranciers.

Artikel 10.
Opschorting en ontbinding

Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen alsmede in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, is
AM Communicatie & Design gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst:
- de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
en/of
- de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
onverminderd de uitoefening van welke andere rechten van AM Communicatie & Design dan ook en zonder dat AM Communicatie & Design tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 11.
Rechtskeuze/geschillen

11.1 Alle overeenkomsten met AM Communicatie & Design worden geregeerd door het Nederlands recht.

11.2 Geschillen zijn bij uitsluiting onderworpen aan de rechter te ‘s-Gravenhage.

AM Communicatie & Design
Veursestraatweg 194
2265 CJ Leidschendam
T 070 - 757 71 17
E info@amcommunicatieendesign.nl

KvK-nummer: 571.69.144
BTW-nummer: NL1830.35.306B02

AM Communicatie & Design is een merknaam van Liberteit bv te Leidschendam. 

→ Klik hier voor een printvriendelijke versie van de algemene voorwaarden (PDF-formaat).